Stručno osposobljavanje savjetnika

O B A V J E Š T E Nj E

O STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU KANDIDATA SAVJETNIKA ZA BEZBJEDNOST U PREVOZU OPASNIH MATERIJA (ADR, RID, ADN) I POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA DOBIJANJE SERTIFIKATA (LICENCE)

Na osnovu ovlašćenja broj: 13.03/345-2618/14 Saobraćajni fakultet Doboj organizuje nastavu za stručno osposobljavanje kanidata Savjetnika za bezbjednost u prevozu opasnih materija u drumskom saobraćaju (ADR), željezničkom saobraćaju (RID) i vodnom saobraćaju (ADN) i u skladu sa odeljkom 1.8.3. direktiva  evropskog sporazuma ADR/RID/ADN i Zakona o prevozu opasnih materija (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 15/16) i člana 16. stav 1. Pravilnika o načinu i postupku stručnog osposobljavanja, provjere znanja i izdavanje sertifikata o osposobljenosti savjetnika za bezbjednost i o uslovima koje moraju ispunjavati ustanove koje vrše stručno osposobljavanje Savjetnika za bezbjednost (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 82/16).

Nastava za stručno osposobljavanje kandidata Savjetnika za bezbjednost u prevozu opasnih materija  održaće se  20., 27. i 28. maja  2023. godine u 09 časova  u prostorijama Saobraćajnog fakulteta Doboj (ul. Vojvode Mišića 52) .

Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske utvrdiće naknadno termin za polaganje stručnog ispita.

  USLOVI ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE SAVJETNIKA ZA BEZBJEDNOST U PREVOZU OPASNIH MATERIJA

Kandidati za stručno osposobljavanje savjetnika za bezbjednost u prevozu opasnih materija (ADR, RID, ADN)  moraju ispunjavati sljedeće uslove:

  • Visoka stručna sprema;
  • Najmanje 21 godina starosti;
  • Najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima prevoza, proizvodnje ili rukovanja opasnim materijama;

Kandidati za stručno osposobljavanje savjetnika dostavljaju sljedeće dokumente:

  • Ovjerenu fotokopiju diplome o stečenoj visokoj stručnoj spremi;
  • Dokaz o radnom iskustvu (najmanje tri godine) na poslovima prevoza, proizvodnje ili rukovanja opasnim materijama;
  • Ovjerenu fotokopiju lične karte;
  • Dokaz o uplati naknade za stručno osposobljavanje u iznosu od 900,00 KM plus PDV (17%) uplaćuje se na žiro račun RPN – VP Univerzitet Istočno Sarajevo, Saobraćajni fakultet Doboj br. 562-099-80950598-34, NLB Razvojna banka a.d. Banja Luka, vrsta prihoda: 722542, opština: 028, budžetska organizacija: 1251016.

Popunjen obrazac prijave za stručno osposobljavanje savjetnika dostaviti elektronskom poštom na adresu: adr@sf.ues.rs.ba Ostala dokumenta o ispunjenosti uslova za polaganje stručnog ispita za savjetnika dostaviti prilikom dolaska na predavanje.

Obrazac Prijave za stručno osposobljavanje savjetnika (klikni)

Obrazac Prijave za polaganje stručnog ispita savjetnika (klikni)

Kandidatima je obezbjeđena stručna literatura (Evropski sporazum ADR, RID, ADN), Zakon o prevozu opasnih materija, moguća testovna pitanja i renomirani predavači – profesori našeg fakulteta, te učila i praktično izvođenje nastave u laboratorijama fakulteta.

Bliže informacije vezane za obuku, polaganje stručnog ispita savjetnika za bezbjednost u prevozu opasnih materija i izdavanju certifikata o stručnoj osposobljenosti možete dobiti na telefone: 065/261-722 ili 053/227-513.